Scroll naar beneden voor meer informatie

 

 

Betalingsvoorwaarden

1.De declaraties van fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de boven genoemde ter-mijn uit, dan verkeert de cliënt in ver-zuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om admini-stratiekosten in rekening te brengen.
3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incas-so van gedeclareerde bedragen gemoei-de kosten (met inbegrip van de buiten-gerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerech-telijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 40,=, alles exclusief omzetbelasting.
5. De behandeling wordt gestaakt indien 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling is ontvangen.